Фирма “Машпроект 94” ООД като бенефициент по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. и в изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0918-C01 обявява процедура за определяне на изпълнител „Публична покана” с обект:
“Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на следните Обособени позиции: Обособена позиция 1: Фрезови вертикален център с ЦПУ и 3+1 работни оси – 1 брой; Обособена позиция 2: CNC хидравлична абкантпреса – 1 брой; Обособена позиция 3: Щос машина – 1 брой; Обособена позиция 4: Струг с РМЦ 2000 мм – 1 брой“
Всички необходими документи могат да бъдат изтеглени от тук: пълна документация.