EU

Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG-RRP-3.004-1508-C01, финансиран от Националния план за възстановяване и устойчивост чрез Процедура на подбор на проекти BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“

Цел на проектното предложение: увеличаване на производствения капацитет и производителността, и потенциала на дружеството за развитие и бъдещ напредък, и да се подобри енергийната и ресурсната му ефективност, чрез оптимизиране на производствения процес и внедряване на ново високотехнологично, автоматизирано и съвременно оборудване: Струг за метал с цифрово програмно управление(CNC).

Начало: 10.04.2023 г.

Край: 10.04.2024 г.

Бенефициент: „Машпроект-94“ ЕООД

Обща стойност: 273 000,00 лв., от които 136 500,00 лв. безвъзмездно финансиране и 136 500,00 лв. собствено финансиране.

Очаквани резултати: интензификация на производствения процес, възможност за производство на серийни детайли и нови изделия, повишаване качеството на основните технологични модули и в крайна сметка откриване на перспективи за устойчиво развитие и напредък и повишаване на конкурентоспособността на предприятието.

Значително по-високата ефективност на производството ще доведе до по-ниски производствени разходи, намаляване количествата на разходвания материал и брака и себестойността на единица детайл, съответно повишаване на възвръщаемостта и гъвкавост при вземането на управленски решения.